TEL:     0788.124.567
FAX: (021) 569.61.26

OFERTA PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE 2016

Descarcă Formularul de Înscriere


 • 30May 2016
  Practica implementării şi monitorizarea sistemului de control intern/managerial (nou - Ordin S.G.G. nr. 400/2015; nr. 200, 201/2016)

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Modificări aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 republicat 2016 - Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200, 201 din 2016 - Matricea de corespondență a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi - Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul controlului intern/managerial prevăzute în Codul controlului intern/managerial aproba prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 - Analiză, implementare şi raportări privind sistemul de control intern / managerial - Decizia managerului entităţii publice privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM şi a procedurilor formalizate pe domenii şi activităţi; Model privind elaborarea programului de control intern/ managerial la nivelul unei entităţi – abordate pe fiecare standard. - Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial. Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART – exemplu practic; analiză şi aplicabilitate privind indicatorii de performanţă. - Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor. Aplicaţie privind completarea formularelor prevăzute în procedura de sistem “Managementul riscului” . - Acţiuni necesare privind actualizarea procedurilor în conformitate cu standardele de control intern/managerial în cadrul entităţilor publice. - Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formulării obiectivelor. - Aspecte practice privind autoevaluarea stadiului implementării SCIM. Evaluarea modului de implementare a controlului intern: - Raportarea semestrială/ anuală privind stadiul implementării, dezvoltării şi rezultatele înregistrate în SCIM;Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării - Implementarea standardelor – activități pe care trebuie să le efectueze și documente ce trebuie întocmite pentru implementarea celor 16 standarde. - Consideraţii generale privind managementul riscurilor - Riscuri inerente – măsurile de tratare a riscurilor, riscuri reziduale - Evaluarea expunerii la riscuri – probabilitate şi impact - Etapele procesului de gestionare a riscurilor - Elaborarea Registrului de riscuri (RR) – Studiu de caz - Metodologia de actualizare a RR. - Organizarea şi funcţionarea EGR în cadrul entităţilor - Prezentarea Procedurii operaţionale privind managementul riscurilor

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL CARPATHIA SINAIA, JUD. PRAHOVA
 • 30May 2016
  Auditul public intern. Pregătirea şi derularea misiunilor de audit

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; Hotărârea Guvernului nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare; Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL ALPIN POIANA BRASOV, JUDEȚUL BRAȘOV
 • 30May 2016
  Managementul investiţiilor publice

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Studiul de fezabilitate privind o investiție publică - Evaluarea financiară şi economică a unui proiect de investiţii publice - Analiza cost-beneficiu a unui proiect de investiţii publice - Particularităţi ale contractelor de lucrări în domeniul investiţiilor publice - Estimarea valorii contractului de investiţii publice - Studii premergătoare/adiacente studiului de fezabilitate al unui proiect de investiţii publice - Analiza şi previziunea cererii de bunuri publice din cadrul unui proiect de investiţii publice - Analiza tehnologiilor din cadrul unui proiect de investiţii publice - Analiza resurselor umane din cadrul unui proiect de investiţii publice - Modalități de finanţare a proiectelor de investiţii publice - Alegerea ofertelor de creditare pentru o investiţie publică după condiţiile de rambursare - Finanţarea unui proiect de investiţii publice pe baza creditului bancar - Elaborarea şi evaluarea proiectelor de investiţii publice finanţate pe baza fondurilor comunitare (structurale / de coeziune) ale Uniunii Europene - Rolul programelor de finanţare nerambursabilă ale Uniunii Europene pentru un proiect de investiţii publice - Programe de finanţare a investiţiilor publice derulate prin instituţiile financiare internaţionale (BEI, Banca Mondială, FMI) - Analiza bugetului de capital şi procesul decizional legat de o investiţie publică - Tehnici de estimare a fluxurilor de numerar în proiectele de investiţii publice - Analiza unui proiect de investiţii publice în condiţii de incertitudine, risc şi sensibilitate - Metode de determinare a riscului investiţional. Evaluarea riscului variantelor de proiect de investiţii publice

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL CARPATHIA SINAIA, JUD. PRAHOVA
 • 30May 2016
  Cadastru, publicitate imobiliară şi Registrul Agricol

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL CARPATHIA SINAIA, JUD. PRAHOVA
 • 30May 2016
  Integritate, etică, transparenţă decizională şi combaterea corupţiei ȋn administraţia publică

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Principii şi norme în sfera asigurării eticii şi integrității în administrația publică; - Cadrul normativ aplicabil: prezentare, comentarii, aplicații; - Legea Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; - Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; - Legea Nr.571/2004 cu privire la protecția avertizorilor de integritate; - Consilierul de etică; - Metode şi instrumente de lucru în activitatea de consiliere etică şi monitorizare aplicării prevederilor codului de conduită a funcționarilor publici; - Acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, cu privire la respectarea normelor de conduită; - Principii de lucru în activitatea consilierului de etică; - Relaționări intra-instituționale în activitatea consilierilor de etică; - Dileme etice şi modele de acţiune; - Sistemul naţional de integritate publică. Strategia naţională anticorupţie. - Jurisprudență şi studii caz.

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL CARPATHIA SINAIA, JUD. PRAHOVA
 • 30May 2016
  Management, proceduri şi analize pentru dezvoltarea sectorului public

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Noul management public - Principiile bunei guvernări (Participare publică, Deschidere, Transparență, Responsabilitate, Eficiență și eficacitate, Coerență); - Performanța în administrația publică/capacitate administrativă; - Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public - Managementul prin comparație sau benchmarking - Managementul prin obiective - Managementul prin bugete - Managementul prin proiecte - Managementul programelor de dezvoltare comunitara - Posibilități de aplicare a metodelor moderne de management

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL PRESIDENT BAILE-FELIX, JUDEȚUL BIHOR
 • 30May 2016
  Sistemul achiziţiilor publice, noutăţi legislative ȋn contextul implementării Directivelor Europene

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Introducere in tematica achizitiilor publice; - Descrierea domeniilor de aplicare a achizitiilor publice; - Ultimele noutăți privind legislația care reglementează achizițiile publice; - Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale; - Planificarea achiziţiilor publice; - Criterii de calificare și selecție. Factori de evaluare. - Achizițiile publice electronice. - Modul de postare a documentațiilor de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) și verificarea acestora. - Lansarea procedurilor de achiziții publice. - Desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL PRESIDENT BAILE-FELIX, JUDEȚUL BIHOR
 • 30May 2016
  Managementul resurselor umane. Funcţia publică şi salarizarea bugetară in 2016

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legea nr.188/1999 și legislație secundară - HG și OP-A.N.F.P - Legea nr.284/2010 și legislația primară/secundară de coroborare și aplicare - Legea nr.7/2004 – Codul de conduită a funcționarilor publici - Legea nr.477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Evidență și proceduri de comunicare în gestionarea funcțiilor publice – utilizare Portal ANFP - Codul muncii și H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - Codul muncii - Tipologia concediilor - Concedierea colectivă - Legea voluntariatului nr.195/2001 - Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților - Legea nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - Regimul actelor și contractelor specifice: raport de serviciu/act de numire, demnitari și asimilați/acte de constatare a alegerii/validare/numire, contract individual de muncă (pe - perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial), contract de muncă temporară, contract de punere la dispoziție, contract de management, convenţie civilă de prestări servicii, contract de cesiune drepturi de autor, convenție de practică, contract de ucenicie, contract de voluntariat; - Inventar de obligații privind medicina muncii, sănătatea și securitatea în muncă (protecția muncii),PSI, contribuții de asigurări sociale și de sănătate, reglementări specifice în materie de șomaj,

  Data de început: 30/05/2016 Data de sfărşit 05/06/2016
  Locatie: HOTEL PRESIDENT BAILE-FELIX, JUDEȚUL BIHOR
 • 06Jun 2016
  Fonduri Europene: Instrumente, prioritati si cerinte pentru accesarea si implementarea proiectelor cu finantare externa

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legislaţie națională şi europeană privind fondurile structurale şi de coeziune; - HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 - H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale - REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - Tipologia proiectelor şi aplicaţiilor; - Formate de proiecte, asemănări și diferențe în funcție de cerințele specifice; - Proiecte, scop, obiective, activități / misiune, strategie, programe; - Criterii de evaluare / simulare şi privire comparative; - Metode de planificare și instrumente de lucru; - Analize specifice gestionării și monitorizării proiectelor; - Proceduri de lucru financiare, bugetare şi de raportare; - Acte normative și interpretarea reglementărilor; - Identificarea condițiilor specifice şi a riscurilor ce pot apărea în perioada de implementare şi în cea de sustenabilitate a proiectelor cu finanţare nerambursabilă; - Cunoaşterea modificărilor legislative europene aplicabile pentru perioada 2014-2020; - Organisme şi instituţii cheie implicate în finanțarea proiectelor cu Fonduri Europenenerambursabile; - Politica de coeziune 2014-2020; - Axe şi domenii prioritare de finanţare. Caracteristici şi particularități ale acestora - Alocări financiare; - Particularități si perspective ale diverselor Programe Operaționale; - Obligații contractuale generale ale beneficiarilor de proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile; - Modificarea contractelor de finanțare şi impactul acestora asupra finanțatorilor (acte adiționale finanțării, formularistică, etc); - Corecțiile financiare; - Omisiuni/greșeli în derularea proiectelor finanţate; - Erori în derularea procedurilor de achiziţie; - Implementarea riguroasă;

  Data de început: 06/06/2016 Data de sfărşit 12/06/2016
  Locatie: HOTEL COMPLEX UNITA COMANDOR-AMIRAL-ORFEU MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 13Jun 2016
  Management financiar-bugetar, contabilitatea instituțiilor publice şi a proiectelor cu finanţare europeană

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei - în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile, - Posibilitaţi de rectificare a bugetului proiectului, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului; - Reguli de acordare, solicitare, utilizare şi înregistrare a pre-finanţării, - Rambursarea cheltuielilor: întocmirea cererii de rambursare, - elaborarea raportului de progres, - documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare, - Plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări. Situaţii in care TVA se suporta din bugetul local, - Atribuirea contractelor de achiziţii publice necesare implementării proiectului, - Contabilitatea analitică a proiectului şi inventarul activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, - Controlul financiar preventiv propriu şi angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente proiectului, - Audit şi control - Obligaţiile beneficiarilor privind activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului - Arhivarea documentelor aferente proiectelor finantate din fonduri structurale - Nereguli şi restituirea finanţării - Exemple, studii de caz.

  Data de început: 13/06/2016 Data de sfărşit 19/06/2016
  Locatie: HOTEL PRESIDENT BAILE-FELIX, JUDEȚUL BIHOR
 • 13Jun 2016
  Responsabilități în materia comunicării publice. Relația cu cetățenii.

  Nr. nopti: 5
  Descriere curs: Comunicarea ca instrument general de dezvoltare personală şi organizațională: - Comunicarea – delimitări conceptuale. Definiție și forme de comunicare (scrisă, verbală, nonverbală; internă și externă; formală și informală; pe orizontală și verticală etc.); - Structura procesului de comunicare; - Noțiuni privind gestionarea imaginii organizației publice; - Modele de comunicare; Comunicarea interpersonală: - Barierele în comunicarea interpersonală şi strategii de depășire a acestora; - Stiluri de management al conflictelor interpersonale la locul de muncă; Rolul comunicării în management. Comunicarea ca activitate strategică: - Stiluri de conducere și stiluri de comunicare; - Strategii de gestionare a conflictelor la nivel interpersonal și managerial; - Comunicarea internă în caz de criză organizațională și de imagine; - Comunicarea în situații de schimbare organizațională; - Rolul, funcția și atribuțiile purtătorului de cuvânt; Comunicare externă în cadrul organizației: - Definirea publicului; - Caracteristici și particularități ale mijloacelor de comunicare în masă (mass-media): presa scrisă, radio, televiziune, agențiile de presă, mediul on-line; 2 - Stabilirea obiectivelor de comunicare; - Elaborarea de planuri și strategii de comunicare internă și/sau externă; - Evaluarea succesului strategiei de comunicare; - Tehnici de comunicare în relația cu mass-media - Rețele de comunicare formală și informală; - Comunicarea în grupuri mici; Tactici și instrumente de comunicare: - Tactici ale comunicării scrise (monitorizarea de presă, comunicatul de presă, invitație, e-mail); - Tactici ale comunicării orale. Tehnici de redactare și susținere a unui discurs; - Tactici ale comunicării electronice (grupuri de discuții, social media); - Organizarea conferințelor de presă; - Comunicarea în situații de criză (relația cu mass-media); Asigurarea comunicării în cadrul proiectelor cu finanțare externă: - Reguli de identitate vizuală; - Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare și promovare a proiectului.

  Data de început: 13/06/2016 Data de sfărşit 17/06/2016
  Locatie: HOTEL COMPLEX UNITA COMANDOR-AMIRAL-ORFEU MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 20Jun 2016
  Practica implementării şi monitorizarea sistemului de control intern/managerial (nou - Ordin S.G.G. nr. 400/2015; nr. 200, 201/2016)

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Modificări aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 republicat 2016 - Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200, 201 din 2016 - Matricea de corespondență a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi - Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul controlului intern/managerial prevăzute în Codul controlului intern/managerial aproba prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 - Analiză, implementare şi raportări privind sistemul de control intern / managerial - Decizia managerului entităţii publice privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM şi a procedurilor formalizate pe domenii şi activităţi; Model privind elaborarea programului de control intern/ managerial la nivelul unei entităţi – abordate pe fiecare standard. - Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial. Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART – exemplu practic; analiză şi aplicabilitate privind indicatorii de performanţă. - Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor. Aplicaţie privind completarea formularelor prevăzute în procedura de sistem “Managementul riscului” . - Acţiuni necesare privind actualizarea procedurilor în conformitate cu standardele de control intern/managerial în cadrul entităţilor publice. - Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formulării obiectivelor. - Aspecte practice privind autoevaluarea stadiului implementării SCIM. Evaluarea modului de implementare a controlului intern: - Raportarea semestrială/ anuală privind stadiul implementării, dezvoltării şi rezultatele înregistrate în SCIM;Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării - Implementarea standardelor – activități pe care trebuie să le efectueze și documente ce trebuie întocmite pentru implementarea celor 16 standarde. - Consideraţii generale privind managementul riscurilor - Riscuri inerente – măsurile de tratare a riscurilor, riscuri reziduale - Evaluarea expunerii la riscuri – probabilitate şi impact - Etapele procesului de gestionare a riscurilor - Elaborarea Registrului de riscuri (RR) – Studiu de caz - Metodologia de actualizare a RR. - Organizarea şi funcţionarea EGR în cadrul entităţilor - Prezentarea Procedurii operaţionale privind managementul riscurilor

  Data de început: 20/06/2016 Data de sfărşit 26/06/2016
  Locatie: HOTEL PRESIDENT BAILE-FELIX, JUDEȚUL BIHOR
 • 27Jun 2016
  Comunicarea ȋn administraţia publică, managementul documentelor şi relaţia cu cetăţenii

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor - Ce comunici, cui comunici, când comunici? Analiza problemelor și managementul riscurilor. Componentele deciziei publice. - Relația cu presa și partenerii sociali. - Exerciții și studii de caz - Reglementări în domeniul fluxului documentelor, înregistrării, informațiilor clasificate și regimului arhivării. - Software și formularistică specifică

  Data de început: 27/06/2016 Data de sfărşit 03/07/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 04Jul 2016
  MASURI LEGISLATIVE PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legea asistenței sociale nr.292/2011, norme metodologice și legislație - secundară. Reglementări UE; - Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; - Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social; - Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie; - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelorcu handicap; - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. - Scurtă introducere în problematica managementului serviciilor de asistență socială; - Sistemul national de asistență socială; - Politici și strategii în domeniul serviciilor sociale; - Cadrul instituțional, legislativ și administrativ în domeniul serviciilor sociale; - Tipologia serviciilor sociale. Beneficiile de asistenţă socială; - Analiză legislative: Drepturi civile și libertățile copilului; - Managementul strategic în serviciile sociale; - Structura și organizarea sistemului de asistență socială; - Acoperirea nevoilor sociale ale populației; - Asistența socială a grupurilor vulnerabile; - Evaluarea şi auditul serviciilor sociale;

  Data de început: 04/07/2016 Data de sfărşit 10/07/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 11Jul 2016
  Urbanism, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea durabilă integrată

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 11/07/2016 Data de sfărşit 17/07/2016
  Locatie: HOTEL FLORIDA MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 11Jul 2016
  Uniunea Europeană: instituții, politici comunitare și mecanisme administrative

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 11/07/2016 Data de sfărşit 17/07/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 11Jul 2016
  Managementul prioritatilor, timpului si stresului. Impactul asupra performantei organizationale

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Înțelegerea rolului pe care managementul timpului îl are asupra performanței; - Tactici pentru utilizarea eficientă a timpului; - Stabilirea obiectivelor profesionale. Formularea corectă a obiectivelor. - Organizarea și prioritizarea activităților pentru creșterea eficienței; - Abilitatea de a spune nu activităților neproductive; - Identificarea hoților de timp (activităților distractoare) și strategii pentru eliminarea acestora; - Delegarea – cum să identifici sarcinile pe care le poți delega și cum să faci acest lucru; - Stresul la locul de muncă– inamic sau aliat? - Cauzele stresului la locul de muncă. - Tehnici eficiente de gestionare a stresului. - Identificarea strategiei de coping și adaptare la stres.

  Data de început: 11/07/2016 Data de sfărşit 17/07/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 18Jul 2016
  Comunicare în administrația publică, managementul documentelor și relația cu cetățenii

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 18/07/2016 Data de sfărşit 24/07/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 25Jul 2016
  Comunicare în administrația publică, managementul documentelor și relația cu cetățenii

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 25/07/2016 Data de sfărşit 31/07/2016
  Locatie: HOTEL GRAND ASTORIA MAMAIA MAMAIA, Județul CONSTANȚA
 • 01Aug 2016
  MASURI LEGISLATIVE PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legea asistenței sociale nr.292/2011, norme metodologice și legislație - secundară. Reglementări UE; - Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; - Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social; - Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie; - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelorcu handicap; - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. - Scurtă introducere în problematica managementului serviciilor de asistență socială; - Sistemul national de asistență socială; - Politici și strategii în domeniul serviciilor sociale; - Cadrul instituțional, legislativ și administrativ în domeniul serviciilor sociale; - Tipologia serviciilor sociale. Beneficiile de asistenţă socială; - Analiză legislative: Drepturi civile și libertățile copilului; - Managementul strategic în serviciile sociale; - Structura și organizarea sistemului de asistență socială; - Acoperirea nevoilor sociale ale populației; - Asistența socială a grupurilor vulnerabile; - Evaluarea şi auditul serviciilor sociale;

  Data de început: 01/08/2016 Data de sfărşit 07/08/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 01Aug 2016
  Sistemul integrat al achizitiilor publice. Noutati legislative

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 01/08/2016 Data de sfărşit 07/08/2016
  Locatie: HOTEL COMPLEX UNITA COMANDOR-AMIRAL-ORFEU MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 08Aug 2016
  Practica implementării şi monitorizarea sistemului de control intern/managerial (nou - Ordin S.G.G. nr. 400/2015; nr. 200, 201/2016)

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Modificări aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 republicat 2016 - Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200, 201 din 2016 - Matricea de corespondență a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi - Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul controlului intern/managerial prevăzute în Codul controlului intern/managerial aproba prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 - Analiză, implementare şi raportări privind sistemul de control intern / managerial - Decizia managerului entităţii publice privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM şi a procedurilor formalizate pe domenii şi activităţi; Model privind elaborarea programului de control intern/ managerial la nivelul unei entităţi – abordate pe fiecare standard. - Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial. Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART – exemplu practic; analiză şi aplicabilitate privind indicatorii de performanţă. - Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor. Aplicaţie privind completarea formularelor prevăzute în procedura de sistem “Managementul riscului” . - Acţiuni necesare privind actualizarea procedurilor în conformitate cu standardele de control intern/managerial în cadrul entităţilor publice. - Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formulării obiectivelor. - Aspecte practice privind autoevaluarea stadiului implementării SCIM. Evaluarea modului de implementare a controlului intern: - Raportarea semestrială/ anuală privind stadiul implementării, dezvoltării şi rezultatele înregistrate în SCIM;Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării - Implementarea standardelor – activități pe care trebuie să le efectueze și documente ce trebuie întocmite pentru implementarea celor 16 standarde. - Consideraţii generale privind managementul riscurilor - Riscuri inerente – măsurile de tratare a riscurilor, riscuri reziduale - Evaluarea expunerii la riscuri – probabilitate şi impact - Etapele procesului de gestionare a riscurilor - Elaborarea Registrului de riscuri (RR) – Studiu de caz - Metodologia de actualizare a RR. - Organizarea şi funcţionarea EGR în cadrul entităţilor - Prezentarea Procedurii operaţionale privind managementul riscurilor

  Data de început: 08/08/2016 Data de sfărşit 14/08/2016
  Locatie: HOTEL FLORIDA MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANŢA
 • 22Aug 2016
  Comunicare în administrația publică, managementul documentelor și relația cu cetățenii

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 22/08/2016 Data de sfărşit 28/08/2016
  Locatie: HOTEL ALPIN POIANA BRASOV, JUDEȚUL BRAȘOV
 • 22Aug 2016
  Comunicare eficienta, medierea si gestionarea conflictelor in administratia publica

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia - Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice - Tipuri de comunicare. Importanța comunicării interpersonale. - Structura procesului de comunicare interpersonală. - Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală. - Comunicarea verbală. Comunicarea non-verbală și elemente de paraverbal. - Modalităţi de ascultare activă. - Obstacole în comunicarea interpersonală. - Abilități de prezentare – elemente esențiale pentru o prezentare de succes. - Utilizarea adecvată a mijloacelor audio-video pentru o prezentare de succes. - Conflictele interpersonale. - Avantajele și dezavantajele conflictelor în cadrul echipelor. - Managementul abordării conflictelor. - Stiluri de comunicare interpersonală. - Tehnici de negociere în organizații.

  Data de început: 22/08/2016 Data de sfărşit 28/08/2016
  Locatie: COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE EFORIE-NORD, JUDEȚUL CONSTANŢA

Back to Top