Întrebări frecvente

IMG_2654

Cum primesc factura?

Ulterior completării formularului de înscriere, veți primi pe e-mail factura fiscală. În baza acesteia, puteți face plata serviciilor. În momentul începerii programului de perfecționare veți primi și factura fiscală în original, semnată și stampilată.

Cum plătesc?

PLATA TARIFULUI de instruire la programele de perfecționare și a tarifului de cazare se achită numai prin virament, în baza facturilor fiscale emise,în contul Centrului de Formare APSAP*, cod fiscal RO33269758,RO10 BRDE 410S V141 3348 4100 deschis la BRD, Agenţia Piața Romană, Bucureşti sau numerar la recepţia hotelurilor partenere; Participarea la programele de perfecţionare ale Centrului de Formare APSAP nu este condiţionată de cazare.

Centrul de Formare APSAP are un cont de trezorerie?

Centrul de Formare APSAP este o organizație non-guvernamentală. Potrivit legislației în vigoare  beneficiarii pot efectua plata în contul bancar al acesteia. Temeiul juridic: Normă metodologică din 19/09/2003, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 21/10/2003, de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003.

Extras din lege:
9. Art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă:
(1) Instituţiile publice, indiferent desistemul de finanţare, au obligaţia să vireze sumele reprezentândcontravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilorexecutate în conturile agenţilor economici beneficiari, deschise la unităţiletrezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi fiscal.
Norme metodologice:
6.1.1. Prin agent economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, se înţelege:regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comercialepersoane juridice, inclusiv filialele sau sucursalele acestora.
6.1.2. În scopul încasării contravaloriibunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate pentruinstituţii publice, pe seama agenţilor economici prevăzuţi la pct. 6.1.1, sedeschide la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistraţifiscal contul 50.69 „Disponibil al agenţilor economici”.
6.1.3.Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în conturile de disponibilităţi deschisela unităţile trezoreriei statului pe numele altor titulari decât cei prevăzuţila pct. 6.1.1 nu mai pot fi încasate sume.
După această dată, din conturilerespective titularii conturilor pot efectua plăţi numai pentru transferareadisponibilităţilor în conturile proprii deschise la bănci.
6.1.4. Până la data de 1 ianuarie 2004, societăţile civile, fundaţiile, medicii de familie,organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 şi ale căror conturi de disponibilităţi seînchid conform prevederilor pct. 6.1.3 au obligaţia de a comunica instituţiilor publice de la care au de încasat sume reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate simbolul contului deschis la bancă.
6.1.5. Începând cu data de 1 ianuarie2004, instituţiile publice vor achita contravaloarea bunurilor achiziţionate,serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturi de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului numai pe numele agenţilor economiciprevăzuţi la pct. 6.1.1.

Certificatele de participare sunt recunoscute?

La finalizarea programelor de perfecționare, participanții vor primi un certificat de participare eliberat de către Centrul de Formare APSAP  în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici. Anumite programe beneficiază de o dublă certificare, atât din partea Centrului de Formare APSAP dar și din partea Autorității Naționale pentru Calificări – A.N.C. (C.N.F.P.A.).

Când se face cazarea?

Cazarea se face întotdeauna cu o zi înainte de începerea programului de formare profesională. De exemplu, dacă programul începe luni dimineață, cazarea participanților se va face duminică începând cu ora 15:00.

Ce se întâmplă dacă nu pot ajunge să mă cazez cu o zi înainte de începerea programului de perfecționare?

Importantă este prezența dumneavoastră la curs. Așadar, puteți ajunge în locație cu o zi mai târziu, cu condiția să sosiți în timp util pentru a participa la orele de curs. Pentru detalii legate de orarul cursurilor vă rugăm să contactați coordonatorul de program.