Implementarea S.C.I./M: standarde, proceduri operaţionale şi de sistem. Managementul riscurilor

LOCAȚIE:

HOTEL BULEVARD - PREDEAL - PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

19 Februarie, 2018 - 25 Februarie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2490 RON

Tematică

- Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora aspura documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice
- Comisia de monitorizare: rol, componeță, atributii, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere
- Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare
- Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevazute de OSGG nr. 600 / 2018
- Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018
- Completarea situațiilor centralizatoare anuale
- Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern)
- Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern
- Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018
- O.S.G.G. nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
- O.S.G.G. nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;
- Ordinul comun M.A.I/M.F.P. nr. 232/2477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale;
- Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță;
- Relația cu controlul intern/financiar - preventiv propriu și delegat;
- Implementarea standardului 1 – Etica şi integritatea. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor.
- Implementarea standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini. Întocmirea şi actualizarea documentului privind misiunea şi obiectivele institutiei publice; elaborarea R.O.F., elaborarea fişelor de post
- Categoriile de funcții sensibile și identificarea funcțiilor sensibile în conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018
- Implementarea standardului 3 – Competenţa, performanţa. Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor pe baza obiectivelor anuale individuale. Elaborarea planului de pregatire profesională
- Implementarea standardului 4 – Structura organizatorică. Soluţii posibile privind analiza periodică a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice
- Implementarea standardului 5 – Obiective. Definirea obiectivelor generale şi specifice. Tehnici de îmbunătăţire a obiectivelor
- Implementarea standardului 6 – Planificarea. Modele de planuri
- Implementarea standardului 7 - Monitorizarea performanţelor
- Stabilirea indicatorilor de performanţă. Elaborarea unei liste a obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă;
- Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilităţii, achiziţii etc.;
- Evaluarea calităţii indicatorilor de monitorizare a performanţelor;
- Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanţelor în entitate;
- Exemplu de procedură operaţională privind monitorizarea performanţelor;
- Raportul anual de monitorizare a performanţelor şi Informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare;
- Deficienţe şi erori posibile privind monitorizarea performanţelor.
- Implementarea standardului 8 - Managementul riscurilor
- Definirea strategiei privind riscurile entităţii;
- Documente privind implementarea mangementului riscului;
- Identificarea riscurilor semnificative ale entităţii. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri;
- Stabilirea limitei de toleranţă la risc şi aprobarea acesteia de către conducerea entităţii;
- Evaluarea şi prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor;
- Gestionarea riscurilor. Model pentru elaborarea registrului de riscuri;
- Plan de implementare a măsurilor de control şi situaţia de implementare a măsurilor de control;
- Elaborarea rapoartelor privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de către managerii de linie (conducătorii de compartimente);
- Informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entităţii
- Implementarea standardului 9 – Proceduri
- Implementarea standardului 10 – Supravegherea. Soluţii privind realizarea de către conducerea entităţii a unei bune supravegheri a activităţilor entităţii publice
- Implementarea standardului 11 – Continuitatea activităţii. Exemplu de plan de continuitate al activităţii
- Implementarea standardului 12 – Informarea şi comunicarea. Cum se stabilesc tipurile de informaţii pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru îndeplinirea sarcinilor
- Implementarea standardului 13 – Managementul documentelor
- Implementarea standardului 14 – Raportarea contabilă şi financiară
- Implementarea standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial. Modalitatea de realizare şi etape necesare
- Implementarea standardului 16 – Auditul intern. Organizarea şi funcţionarea unei funcţii de audit intern în consens cu cerinţele legale
- OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*