Achiziţii publice. Modificări şi noutăţi legislative

LOCAȚIE:

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

23 Aprilie, 2018 - 29 Aprilie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2690 RON

Tematică

- Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
- Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat (P.P.P.)
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
- Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 – varianta actualizată din data de 18 iunie 2018
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
– Hotărârea nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
– Ordinul nr. 6712 din 07.11.2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;
– Ordinul comun cu nr. 6712/890 al ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui ANAP privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
– Ordinul nr. 141/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
– Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale;
– Instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
– Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
– Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
– Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016;
– Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
– Reglementări UE și naționale. Legislație primară, secundară și terțiară;
– Autorități contractante. Obligații. Noul sistem instituțional al achizițiilor publice
– Introducerea în tematica achiziţiilor publice;
– Descrierea domeniilor de aplicare a achiziţiilor publice;
– Ultimele noutăți privind legislația care reglementează achizițiile publice;
– Proiecte de acte normative / norme metodologice;
– Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale;
– Planificarea şi procedurile ȋn domeniul achiziţiilor publice;
– Criterii de calificare și selecție. Factori de evaluare;
– Achizițiile publice electronice;
– Modul de postare a documentațiilor de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) și verificarea acestora;
– Lansarea procedurilor de achiziții publice;
– Desfășurarea procedurilor de achiziții publice,
– Ghiduri, proceduri, documentații, formularistică, modele și managementul documentelor;
– Managementul riscurilor: frauda, conflict de interese, informații publice, informații confidențiale;
– Studii de caz;
– Sesiune de întrebări și răspunsuri.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*