Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în sectorul public


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
01 Mai, 2017 - 07 Mai, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


- Principii şi norme în sfera asigurării eticii şi integrității în administrația publică;
- Consilierul de etică. Rol, atribuții, mecanisme de raportare cu alte institutii
- Implementarea, monitorizarea şi controlul implementării principiilor şi a standardelor de conduită a funcţionarilor publici și personalului contractual
- Cadrul normativ aplicabil: prezentare, comentarii, aplicații;
- Legea Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea Nr. 571/2004 cu privire la protecția avertizorilor de integritate;
- Consilierul de etică;
- Metodologie privind acordarea individuală a consilierii de etică Metodologie privind organizarea sesiunilor de informare în domeniul eticii
- Metode şi instrumente de lucru în activitatea de consiliere etică şi monitorizare aplicării prevederilor codului de conduită a funcționarilor publici;
- Acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, cu privire la respectarea normelor de conduită;
- Managementul integrității publice
- H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
- Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
- Codul european de conduită pentru aleşii locali şi regionali - Recomandarea 60 (1999) a CPLRE/Strasbourg
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
- H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină R.O.F, R.O.I, proceduri operaționale interne OSGG nr.400/2015 /OSGG nr.200/2016
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
- Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- Strategia națională anticorupție, strategii sectoriale anticorupție și sectoare vulnerabile