Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și actualizări legislative

LOCAȚIE:

COMPLEX HOTELIER COMANDOR AMIRAL ORFEU - MAMAIA - MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

15 Iulie, 2019 - 21 Iulie, 2019


Tematică

- Legea Cadru nr. 153/2017;
- Legea nr. 188/1999 și legislație secundară - HG și OP-A.N.F.P;
- Legea nr. 53/2003-Codul muncii;
- Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită a funcționarilor publici;
- Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual;
- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților;
- Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor;
- Legea nr. 284/2010 și legislația primară/secundară de coroborare și aplicare;
- Codul muncii și H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- Evidență și proceduri de comunicare în gestionarea funcțiilor publice – utilizare Portal ANFP;
- Tipologia concediilor;
- Concedierea colectivă;
-Regimul actelor și contractelor specifice: raport de serviciu/act de numire, demnitari și asimilați/acte de constatare a alegerii/validare/numire, contract individual de muncă (pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial), contract de muncă temporară, contract de punere la dispoziție, contract de management, convenţie civilă de prestări servicii, contract de cesiune drepturi de autor, convenție de practică, contract de ucenicie, contract de voluntariat;
- Inventar de obligații privind medicina muncii, sănătatea și securitatea în muncă (protecția muncii), PSI, contribuții de asigurări sociale și de sănătate, reglementări specifice în materie de șomaj;
- Managementul resurselor umane;
- Managementul funcţiei publice.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*