Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și controlul de gestiune

LOCAȚIE:

COMPLEX HOTELIER COMANDOR AMIRAL ORFEU - MAMAIA - MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

19 August, 2019 - 25 August, 2019


Tematică

- Conceptul de investiţie. Cadrul legislativ specific. Clasificarea investiţiilor;
- Investiţiile şi conceptul de dezvoltare durabilă;
- Strategiile naţionale şi influenţa lor asupra procesului investiţional;
- Strategiile sectoriale şi influenţa acestora asupra procesului investiţional;
- Planul de dezvoltare regională 2014-2020;
- Cadrul Strategic Naţional De Referinţă;
- Politici sectoriale de investiţii;
- Politici de investiţii în amenajarea teritoriului;
- Politici de investiţii pentru dezvoltarea regională;
- Politici de investiţii pentru dezvoltarea urbană;
- Politici de finanţare a programelor de investiţii în infrastructură;
- Domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Regimul juridic al acestor bunuri. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
- Autorizarea executării/ desființării construcțiilor/lucrărilor;
- Conținutul – cadru al studiului de prefezabilitate, fezabilitate, documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
- Conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente investițiilor publice;
- Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
- Criterii de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;
- Active fixe corporale, necorporale și în curs de execuție – evaluarea inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustări pentru depreciere, declasare/scoatere din funcțiune în vederea casării;
- Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durat normală de utilizare expirată;
- Stocuri – evaluarea inițială, evaluarea la ieșirea din gestiune, ajustări pentru depreciere;
- Inventarierea patrimoniului. Valorificarea rezultatelor inventarierii;
- Programul anual al achiziilor publice şi actualizarea acestuia. Atribuirea contractelor de achiziție publică. Derularea contractelor de achiziție publică. Contractele de leasing;
- Activitatea gestionărilor. Regulamentul operațiunilor de casă;
- Transmiterea fără plată. Valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării activelor fixe corporale;
- Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- Controlul financiar preventiv exercitat asupra celor 4 faze ale execuției bugetare a unei cheltuieli;
- Gestiunea parcului auto. Întocmirea foilor de parcurs; justificare consum de carburant;
- Limitele admise de perisabilitate la mărfuri.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*